slideshow-page

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Článek I.

1. Společnost Veletrhy Brno, a.s., je vlastníkem areálu výstaviště v Brně, jehož součástí je stálá výstava s názvem Stavební centrum EDEN 3000 (dále jen výstava). Veletrhy Brno, a.s. a Národní stavební centrum s.r.o. (dále jen organizátor) spolupracují při pořádání výstavy. Organizátor je na základě nájemní smlouvy uzavřené s Veletrhy Brno, a.s. nájemcem výstavní plochy s oprávněním tuto dávat dalším subjektům jako vystavovatelům do podnájmu (dále jen vystavovatelé). Vedle základních exponátů – montovaných rodinných domů – poskytuje výstava prostor pro prezentaci zahradních úprav, prvků zahradní architektury, bazénů, plotů, dlažeb, zídek, pergol a podobných výrobků vztahujících se k rodinnému bydlení a je rovněž určena pro dodavatele jednotlivých výrobků a prvků pro stavbu, stavebních materiálů, hmot a technologií pro vybavení a zařízení staveb.

Článek II.

Vznik, předmět a doba trvání smluvního vztahu
1. Závaznou přihlášku k účasti na výstavě (dále jen přihláška) organizátor akceptuje zasláním potvrzení přihlášky vystavovateli.
2. Potvrzením přihlášky ze strany organizátora dochází k uzavření smlouvy, kterou se organizátor zavazuje za dále uvedených podmínek podnajmout vystavovateli na výstavě výstavní plochu za účelem prezentace exponátu a případně též poskytnout vystavovateli související služby dle požadavků vystavovatele, uvedených do formulářové části přihlášky, a vystavovatel se zavazuje zaplatit organizátorovi za podnajatou plochu a případné související služby ceny uvedené v přihlášce a plnit jiné povinnosti vyplývající z Všeobecných podmínek účasti.
3. Krytou plochou se rozumí plocha vzorkovny stavebních materiálů, nacházející se v budově č.p. 491, Brno – Pisárky (objekt S 049). Volnou plochou se rozumí plocha centra vzorových domů, resp. okolí jednotlivých vzorových domů. Plochy se nacházejí v areálu brněnského výstaviště, brána 9B. O přidělení konkrétní výstavní plochy rozhoduje organizátor v souladu s tematickým uspořádáním vzorkovny stavebních materiálů a výstavního areálů. Údaj o přidělení konkrétní výstavní plochy je součástí potvrzení přihlášky. Neoznámí-li vystavovatel do sedmi dnů od doručení potvrzení přihlášky, že s přidělenou plochou nesouhlasí, má se za to, že s přidělenou plochou vyjádřil souhlas. Prospektovým servisem se rozumí služba cílené distribuce propagačních materiálů vystavovatele.
4. S podnájmem kryté plochy jsou bezplatně spojeny následující služby: běžné vytápění, větrání a chlazení, osvětlení a obchůzky ostrahy po dobu otevírací doby, úklid objektu, odvoz odpadků, služba informačního centra. S podnájmem volné plochy jsou bezplatně spojeny následující služby: běžný úklid a čistění komunikací, odklízení sněhu a posyp hlavních tras, veřejné osvětlení a obchůzky ostrahy v nočních hodinách, odvoz odpadků, služba informačního centra.
5. Podnájem se sjednává na dobu určitou, nejméně však na dobu 12 měsíců. Vystavovatel, který nemá vůči organizátorovi žádné závazky po splatnosti a kterému organizátor nejpozději do konce předposledního měsíce sjednané doby podnájmu neoznámí jinak, je oprávněn užívat výstavní plochy i po skončení sjednané doby podnájmu. Užívá-li takový vystavovatel výstavní plochu i po skončení sjednané doby podnájmu, obnovuje se podnájemní smlouva, včetně případné služby prospektového servisu, za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně, opět na dobu 12 měsíců. Opakované obnovení smlouvy je možné.
6. Smluvní strany vylučují použití § 676 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

Článek III.

Instalace exponátů
1. Exponáty instaluje na ploše vystavovatel, a to vlastními prostředky a na vlastní náklady podle výkresu a dalších dispozic organizátora.
2. Organizátor se zavazuje umožnit vystavovateli instalaci exponátů k prvnímu dni sjednané doby podnájmu. K instalaci a údržbě exponátů umožní organizátor vjezd vozidla vystavovatele na nezbytně nutnou dobu.
3. Vystavovatel provádí na své náklady a svými prostředky rovněž přípojky médií (vody, el. energie) nutných k provozu exponátů. Přívody jsou vystavovateli k dispozici v tzv. připojovacích bodech zakreslených ve vytyčovacím plánu a vyznačených na staveništi. Vystavovatel uhradí veškeré případné poplatky plynoucí ze zřízení takových přípojek.
4. Vystavovat lze pouze exponáty uvedené v čl. I. odst. 1 těchto Všeobecných podmínek účasti. Výslovně se zakazuje užívat jinou plochu v areálu výstav, než která byla vystavovateli přidělena.
5. Vystavovatel dokončí instalaci exponátů do termínu daného v potvrzení přihlášky. V tomto termínu uvede vystavovatel okolí výstavní plochy do původního stavu, odstraní případné montážní prostředky, zbylé materiály, stroje a nástroje, obaly apod., a to vlastními prostředky a na vlastní náklady. V případě, že tak vystavovatel neučiní, je organizátor oprávněn to provést sám a vzniklé náklady přeúčtovat vystavovateli.
6. Vystavovatel provádí veškeré práce a veškerá opatření k zajištění staveniště na vlastní odpovědnost. Veškeré stavební, vytyčovací a jiné práce bude vystavovatel provádět tak, aby nenastalo omezování ostatních účastníků výstav. Vystavovatel odpovídá za veškeré škody, které způsobí sám, případně jeho dodavatelé, pomocníci, najaté subjekty apod. na společných zařízeních (komunikacích, inženýrských sítích, obrubnících, plotech, zídkách, vpustích, poklopech apod.) v areálu výstav. Nelze-li zjistit původce škod, je organizátor oprávněn tyto škody odstranit a vzniklé náklady poměrně rozúčtovat na všechny vystavovatele, kteří v dané době působili na staveništi. Argumentuje-li vystavovatel zaviněním třetí osobou, nese důkazní břemeno.
7. Vystavovatel odpovídá v souvislosti s užíváním podnajaté plochy za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před požárem a ochrany proti vzniku úrazu jak při instalaci, tak při provozu exponátů.

Článek IV.

Užívání výstavní plochy
1. Organizátor garantuje vystavovateli, že mu nebude bránit v užívání podnajaté plochy v rámci ustanovení Všeobecných podmínek účasti. To však neplatí v případě zásahu vyšší moci nebo zavedení nouzových opatření.
2. Vystavovatel je seznámen s polohou, vybavením a stavem podnajímané plochy ke dni uzavření této přihlášky k účasti.
3. Organizátor neodpovídá za škody způsobené povětrností, vlhkostí, krádeží nebo jinými vlivy vzniklé na výstavním objektu patřícímu vystavovateli.
4. Spotřeba médií:
a) Vystavovatel je povinen odebírat elektrický proud a vodu, případně další média pouze prostřednictvím odsouhlasených přípojek a vedení a s náležitým, oběma stranami odsouhlaseným, měřením spotřeby. Média bude vystavovatel využívat jen k účelu daným technickým popisem, který je součástí předané dokumentace k vystavovanému exponátu.
b) Vystavovatel se zavazuje hradit veškerou spotřebu médií podle množství stanoveného cejchovanými měřicími přístroji a za cenu účtovanou v dané době místními dodavateli médií. Pokud dodavatelé médií vyúčtují náklady přímo organizátorovi, je organizátor oprávněn tyto náklady přeúčtovat vystavovateli, který se zavazuje k úhradě v termínu do 14 dnů.
5. Přenechání výstavní plochy do užívání třetí osobě (další podnájem výstavní plochy) je dovoleno pouze s předchozím písemným souhlasem organizátora.

Článek V.

Pojištění
1. Vystavovatel je povinen uzavřít nutná pojištění na exponát (exponáty) a tato pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu s organizátorem podle této přihlášky k účasti. Vystavovatel se zavazuje uzavřít všechny obvyklé pojistky včetně pojištění stavebních prací zahrnující riziko vzniku škod na sousedních objektech nebo exponátech patřících třetím osobám. Veškeré uzavřené pojistky musí znít na dostatečné pojistné částky.

Článek VI.

Předčasné ukončení smluvního vztahu
1. Organizátor je oprávněn ukončit smluvní vztah předčasnou výpovědí z vážných důvodů.
Vážné důvody jsou zejména:
a) nevyrovná-li vystavovatel své finanční povinnosti vůči organizátorovi plynoucí z této Závazné přihlášky k účasti, a to ani po písemné urgenci organizátora a určení dodatečné lhůty 14 dnů.
b) porušuje-li vystavovatel hrubě důležitá ustanovení těchto Všeobecných podmínek účasti přes písemné upozornění a určení dodatečné lhůty v délce 14 dnů k odstranění nedostatku.
c) bylo-li na majetek vystavovatele zahájeno řízení o konkurzu nebo vyrovnání nebo byla-li žádost o zahájení takového řízení pro nedostatek majetku vystavovatele zamítnuta, nebo v případě uvalení nucené správy na podnik vystavovatele.
d) jedná-li vystavovatel, jeho zaměstnanci nebo ostatní jemu podléhající osoby bezohledně vůči organizátorovi, jeho spolupracovníkům, ostatním vystavovatelům nebo zákazníkům.
e) nejsou-li ani po písemné výzvě a určení náhradní lhůty v délce 14 dnů odstraněna břemena z titulu zákonů nebo pojistných smluv.
f) neprovede-li vystavovatel instalaci exponátu v dohodnuté lhůtě ani během písemně stanovené dodatečné lhůty.
g) není-li exponát udržován v dobrém stavu a v neopotřebovaném a reprezentativním vzhledu, nebo pokud jeho stav neodpovídá kvalitativním a bezpečnostním požadavkům.
h) užívá-li vystavovatel podnajatou výstavní plochu pro jiné účely v rozporu se smlouvou a pro jiný účel, než je určeno v preambuli této smlouvy.
i) přenechá-li vystavovatel podnajatou výstavní plochu do užívání jiné třetí osobě bez souhlasu organizátora.
2. Byla-li dána výpověď ze strany organizátora, skončí smluvní vztah uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověď vystavovateli.
3. Podnájemce je oprávněn ukončit smluvní vztah předčasnou výpovědí pouze v případě, že organizátor neplní své povinnosti vůči vystavovateli dané všeobecnými podmínkami účasti. Pro předčasné ukončení smluvního vztahu ze strany podnájemce (vystavovatele) platí výpovědní lhůta v délce jednoho měsíce. Počátkem výpovědní lhůty se rozumí první kalendářní den v měsíci, který následuje po měsíci, v němž podnájemce oznámil svůj úmysl ukončit podnájemní vztah. Platnost přihlášky skončí posledním kalendářním dnem tohoto měsíce.

Článek VII.

Ukončení smluvního vztahu v řádném termínu
1. Vystavovatel je povinen ke konci sjednané doby podnájmu v dostatečném předstihu přijmout taková opatření a učinit takové kroky, aby k poslednímu dni sjednané doby podnájmu byl exponát demontován a odklizen a výstavní plocha byla předána organizátorovi v původním stavu vhodném k dalšímu podnájmu. Všechny prvky instalované na ploše (základy, obrubníky apod.) musí být odstraněny. Přípojky médií a odpady musí být zajištěny a zabezpečeny pro případné použití dalším vystavovatelem a jejich poloha musí být řádně vyznačena.
2. Pokud vystavovatel výstavní plochu řádně a včas nevyklidí, je organizátor oprávněn;
a) ponechat exponát, případně další věci vystavovatele, na podnajaté ploše; vystavovatel je v takovém případě povinen platit organizátorovi částku odpovídající původně sjednanému podnájemnému až do vyklizení plochy.
b) nebo kdykoliv výstavní plochu sám vyklidit a exponát, případně další věci vystavovatele, uskladnit na vhodném místě, vše na náklady a odpovědnost vystavovatele; vystavovatel je v takovém případě povinen zaplatit organizátorovi paušální poplatek 2.000,-Kč za vyklizení plochy a 200,-Kč za každý den uskladnění, vše plus DPH; po marné výzvě vystavovateli k vyzvednutí uskladněných věcí je organizátor oprávněn uskladněné věci na náklady a odpovědnost vystavovatele prodat na jeho účet a proti výtěžku z prodeje přednostně započíst veškeré své pohledávky za vystavovatele; vystavovatel k tomu organizátora výslovně a neodvolatelně zmocňuje
c) nebo kdykoliv přistoupit k uplatnění ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Ustanovení tohoto článku platí i pro předčasné ukončení smluvního vztahu podle článku VI. Všeobecných podmínek účasti.
4. K zajištění svých splatných pohledávek za vystavovatelem je organizátor oprávněn zadržet exponát, případě další věci vystavovatele nacházející se na kryté či volné ploše, až do doby úhrady příslušných pohledávek. K zadržení je organizátor oprávněn přistoupit během i po skončení sjednané doby podnájmu. Stěhuje-li se vystavovatel, je organizátor oprávněn za účelem zadržení exponátu přiměřeným způsobem zabránit přemístění exponátu mimo dosah organizátora.

Článek VIII.

Organizace výstav, provozní řád
1. Správu a organizaci výstav zajišťuje organizátor.
2. Areál výstav je otevřen pro veřejnost celoročně od pondělí do neděle. Organizátor si vyhrazuje právo stanovit otevírací dobu v závislosti na potřeby a požadavky veřejnosti. Výjimku tvoří období od 24. prosince – 1. ledna, kdy jsou výstavy uzavřeny.
3. Správa výstav je oprávněna v nutných a odůvodněných případech areál výstav nebo jejích částí uzavřít na nejnutnější dobu, aniž by z takového uzavření vznikly jakékoli nároky vystavovatele vůči organizátorovi.
4. Vystavovatel je povinen dodržovat provozní řád výstav.
5. V otevírací době je zakázán jakýkoli provoz motorových vozidel v areálu výstav i parkování vozidel na veřejných (společných) komunikacích. Areál výstav je přístupný pro zásobování v době od 7.00 do 9.30 a od 18.30 do 20.00 hod., a to pouze ve všední dny.
6. Organizátor si vyhrazuje právo z nutných a oprávněných technických důvodů uzavřít příchody, příjezdy a ostatní komunikace a nahradit je provizorními, a to na max. dobu 24 hodin.
7. Organizátor se zavazuje pro exponáty na volných plochách zhotovit a osadit jednotnou tabulku s uvedením základních údajů o vystavovateli a jeho exponátu. Vystavovatel poskytne organizátorovi potřebné grafické a textové podklady v požadovaném termínu a kvalitě. Tabulka bude umístěna na kraji podnajaté výstavní plochy v souladu s jednotným architektonickým řešením areálu.
8. Reklamní nápisy, etikety, nálepky, plakáty a podobné předměty nesmějí být z estetických důvodů instalovány na vzorových domech, na prvcích venkovní architektury, ani na jiném vybavení areálu výstav. Vlajkové stožáry jednotného provedení smějí být instalovány pouze s písemným souhlasem správy výstav.
9. Provoz akustických zařízení, reprodukce hudby a světelná reklama jsou povoleny pouze pro jednorázové reklamní akce, a to pouze s písemným schválením organizátora. V zájmu nerušeného provozu výstav a klidu návštěvníků může být již udělené povolení omezeno nebo odvoláno.
10. Oplocení výstavní plochy není povoleno.

Článek IX.

Reklama
1. Organizátor bude provádět celkovou reklamní činnost, marketing a propagační akce sloužící ku prospěchu vystavovatele.
2. Organizátor je oprávněn zhotovit fotografie a video záběry výstavních objektů a exponátů a používat je pro účely společné propagace.
3. Organizátor si vyhrazuje právo v budoucnu vybírat poplatek za vstup do areálu výstavy. Výtěžek ze vstupného bude použit na propagační činnost.
4. Vystavovatel má nárok na bezplatné zveřejnění v katalogu akce a v informačním systému ELIS při Stavebních veletrzích v části „abecední seznam vystavovatelů” v rozsahu své firemní adresy uvedené v přihlášce. Další prezentace vystavovatele je za úhradu.
5. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze na vlastní expozici.
6. Všechny způsoby předvádění na vlastní výstavní ploše či mimo ni (např. stroje v provozu, filmy, hudební produkce, módní přehlídky atd.) podléhají schválení organizátora, který je oprávněn i přes dříve udělené povolení omezit nebo zakázat předvádění v případě, že způsobují hluk, prach, zplodiny, otřesy nebo omezují či ruší veletržní provoz. K hudební produkci má vystavovatel navíc povinnost vyžádat si schválení příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve smyslu zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Článek X.

Rozhodčí doložka
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou v právních vztazích, založených Závaznou přihláškou k účasti na výstavě a příslušnou podnájemní smlouvou nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, podanou na adresu České komory rozhodců se sídlem v Brně, Jubilejní 32, IČ 66598109 (dále jen ČKR), přičemž věc bude rozhodnuta jediným rozhodcem, jmenovaným prezidentem ČKR podle jeho vlastní úvahy. Smluvní strany se dohodly, že věc může být rozhodnuta pouze na základě písemných podkladů bez nařízení ústního jednání a rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění. České komoře rozhodců v souvislosti s rozhodčím řízením náleží úplata ve výši 3% z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 5.000,-Kč + DPH. Úplatu hradí žalobce na výzvu ČKR. Smluvní strany se dohodly, že rozhodce je oprávněn rozhodnout o nákladech rozhodčího řízení a o povinnosti účastníků k jejich náhradě podle předpisů platných pro občanské soudní řízení a zavazují se toto rozhodnutí rozhodce respektovat a splnit. Úplata ČKR za rozhodčí řízení patří k nákladům řízení.

Článek XI.

Všeobecné smluvní podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti si budou doručovat na adresy uvedené v této přihlášce, případně na adresy, které si později prokazatelně sdělily. Osobám zapsaným v obchodním nebo živnostenském rejstříku lze vždy doručovat též na adresy zapsané v těchto rejstřících, ledaže smluvní strana výslovně sdělila druhé smluvní straně, že si nepřeje, aby jí na tyto adresy bylo doručováno a současné oznámila adresu, na kterou jí má být doručováno. Písemnost lze doručit i na kterémkoliv jiném místě, na kterém bude adresát zastižen. Běžné zprávy, potvrzení přihlášky, faktury a daňové doklady mohou být zasílány též emailovou poštou. Řádně odeslaná písemnost (zásilka) se považuje za doručenou i okamžikem, kdy došla do adresátovy schránky, kdy adresát odmítl písemnost přijmout, kdy adresát doručení písemnosti jinak úmyslně znemožnil nebo kdy pošta písemnost vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této přihlášky včetně Všeobecných podmínek účasti neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná.
3. Vystavovatel je povinen písemně oznámit organizátorovi veškeré změna týkající se osoby vystavovatele, tj. změnu obchodní firmy či svého názvu, zahájení řízení o konkurzu nebo vyrovnání na majetek vystavovatele, prodej podniku vystavovatele, přeměnu obchodní společnosti, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku nastoupení příslušné změny.
4. Obě smluvní strany se dohodly na ochotě jednat o prodloužení platnosti této přihlášky na další období po uplynutí poloviny délky trvání smluvního vztahu ve smyslu č. II.
Národní stavební centrum s. r. o.  • Sdílet: