There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Novinky v programu Nová zelená úsporám na veletrhu Moderní vytápění


Součástí doprovodného programu na veletrhu Moderní vytápění byly přednášky o programu Nová zelená úsporám. Odborníci ze SFŽP ČR nás seznámili s novinkami, které jsou na rok 2015 přichystány.

Požadované oblasti podpory za rok 2014 - RD

graf
Výzvy pro rok 2015

Ohlášení výzvy pro rodinné domy i pro bytové domy je plánované na duben 2015. Předpokládaná celková alokace je cca. 1,1 mld. Kč.

Změny programu

- Zjednodušení a zrychlení administrace žádosti - administrace se stane efektivnější díky zavedení elektronické komunikace a menšímu počtu požadovaných příloh

- Rozšíření oblastí podpory - nové možnosti dílčích opatření

- Možnosti volby dodavatelů, materiálů a technologií - Zrušení povinnosti výběru dodavatele ze seznamu odborných dodavatelů (SOD). Žadatel si také nově může zvolit výrobek, který není zapsán v seznamu výrobků a technologií (SVT), musí však doložit, že jím zvolený výrobek splňuje podmínky programu

Kroky k získání dotace

1. Rozmyslete si, jaká opatření chcete provádět

- pro rozhodnutí lze použít kalkulačku nebo vzorové příklady na webových stránkách programu

2. Najděte si projektanta a energetického specialistu

- vybírat můžete na webových stránkách ČKAIT, ČKA a MPO
- zjistěte si reference na zpracovatele
- sepište smlouvu na zpracování projektu a energetického posudku

3. Vyplňte elektronickou žádost o podporu

- k vyplňení potřebujete výstupy z energetického posudku – krycí list
- před odesláním žádost pečlivě zkontrolujte

4. Doručte žádost a přílohy na Fond

- vytištěný formulář žádosti podepište
- zkontrolujte, zda máte všechny potřebné přílohy
- dodržte termín pro doručení na Fond

5. Fond provede kontrolu žádosti

- v případě zjištění nedostaků proveďte opravu
- dodržte termín pro doručení opravy, případně požádejte o jeho prodloužení
- pokud je žádost v pořádku, obdržíte akceptační dopis

6. Realizujte opatření

-zvolte si materiály
-vyberte dodavatele
- zajistěte odborný technický dozor

7. Předložte doklady prokazující provedení opatření

- dodejte faktury, potvrzení o úhradě, doklad o ukončení realizace (předávací protokol, kolaudační souhlas) atd.
- odstraňte případné nedostatky v dodaných dokumentech
- očekávejte vyplacení dotace

Nejčastější nedostatky

- Formální nedostatky - nejsou zadány všechny povinné údaje, popřípadě chybí část povinných příloh
- Nesplnění podmínek programu - neoprávněný žadatel, stavba nesplňuje definici rodinného domu, nebo nedostatečný zisk ze solární soustavy
- Nedostatky v odborném posudku

- Nejsou doloženy všechny požadované části dokumentace
- Nesoulad hodnot mezi krycím listem, projektovou dokumentací, energetickým posudkem a reálným stavem
- Neúplné skladby konstrukcí / nesoulad ve skladbě konstrukce
- Chybějící nebo nečitelné kódy
- Chybějící legendy místností
- Nevyznačené případně chybně zvolené systémové hranice posuzované zóny (zón)
- Chybně uvažované hodnoty součinitelů tepelné vodivosti λ
- Nezohlednění tepelných mostů (nehomogenní konstrukce, bodové tepelné mosty)

Více informací na www.novazelenausporam.cz  • Sdílet: