34f709ebf9993ec2c8ba6b20e741b078.jpg
2ac65357dc22cc524e6ba1220c8db4f5.jpg
9ab123e50834bfe528a714c6c1a2173a.jpg

Novinky

Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku

Obecné požadavky pro umístění staveb

Obecně by stavby měly být umísťovány tak, aby mezi nimi byly zachovány odstupy, které umožní údržbu stavby a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti (§25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,). Pro umístění stavby je z pohledu veřejného stavebního práva žádoucí, aby stavebník a následně i vlastník stavby byl schopen ze svého pozemku zajistit všechny činnosti, které s užíváním stavby a případně i s její modernizací či rekonstrukcí souvisí či budou souviset. Dodržením stanovených parametrů je zajištěno, že stavba bude mít náležité stavebně technické vlastnosti a bude umístěna v dostatečné vzdálenosti od hranice sousedního pozemku či stavby a tím nebude sama o sobě nebo při svém užívání obtěžovat vlastníka sousedního pozemku nad míru přiměřenou poměrům, nebude ohrožovat sousedovu stavbu nebo pozemek. Konkrétní požadavky na vzájemné odstupy staveb jsou upraveny v § 25 citované vyhlášky, a to v závislosti na typu stavby. Neznamená to však, že by dle platné legislativy nemohl stavebník umístit stavbu na hranici pozemku.

ho1

Požadavky na umístění RD při společné hranici pozemků

S ohledem na charakter zástavby je možné podle platné legislativy (§ 25 odst. 6 cit. vyhlášky) umístit rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu, až na hranici pozemku, přičemž v takovémto případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory, musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek a stavba či její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

Současně však musí být splněn i požadavek § 23 odst. 2 uvedené vyhlášky, že stavby musí být umístěny tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek a umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. To znamená, že nemůže umístěním stavby na sousedním pozemku dojít k takovému zásahu do výkonu vlastnického práva vlastníka dotčeného pozemku, který by výkon vlastnického práva podstatným způsobem omezil či mu fakticky zabránil v možnosti umístit stavbu v souladu s platnou právní úpravou stavebního zákona a navazujících předpisů. Typicky se bude jednat o řadovou zástavbu RD.

Kdy je třeba žádat o výjimku

Obecně realizaci stavby RD, jež bude zasahovat až na hranici pozemku mimo vydání územního souhlasu či územního rozhodnutí, předchází vyřízení žádosti o udělení výjimky dle § 26 vyhl. 501/2006 Sb., která je v současné době zpoplatněna správním poplatkem ve výši 5000,- Kč. Stavebník je povinen jej uhradit bez ohledu na výsledek vyřízení žádosti, a to vedle dalších správních poplatků spojených s vydáním územního souhlasu nebo územního rozhodnutí. Při rozhodování o výjimce stavební úřad mimo jiné vyžaduje i předložení písemné dohody mezi oběma sousedy, že výslovně souhlasí s umístěním stavby při hranici pozemku a že souhlasí s udělením uvedené výjimky. Bez takové dohody stavební úřad výjimku pro stavbu při hranici pozemku nepovolí.

Pozor i v případě umístění dalších staveb a zařízení souvisejících s užíváním RD zasahujících na společnou hranici, které umísťuje s odstupem a které nebyly zahrnuty do původní žádosti. Pokud jsou umísťovány na hranici, musí pro ně stavebník rovněž získat územní souhlas či územní rozhodnutí o umístění stavby, ikdyž jinak tyto stavby při dodržení parametrů uvedených v § 79 odst. 2 písm. o) („stavba do 25 m 2, do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím…) tj., při jejich umísťování v odstupových vzdálenostech nejméně 2 m od společných hranic pozemků, územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují a tedy nejsou ani podmíněny souhlasem vlastníka sousední stavby či pozemku z pohledu ochrany poskytované veřejným stavebním právem.

Lze se bránit proti umístění stavby při společné hranici pozemku? A jak? Dočtete se ZDE.

ho2

 

logo estav-1500  • Sdílet: