34f709ebf9993ec2c8ba6b20e741b078.jpg
2ac65357dc22cc524e6ba1220c8db4f5.jpg
9ab123e50834bfe528a714c6c1a2173a.jpg

Novinky

Nová zelená úsporám bude podporovat úsporné bytové novostavby a zelené střechy

V pátek 18. listopadu bude vyhlášena nová výzva programu Nová zelená úsporám podporující novostavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změny bytových domů na energeticky úsporné budovy. Podporovány budou zelené střechy a využití tepla z odpadní vody. Změní se podpora fotovoltaiky. Podporovány budou veřejné budovy.

Bytové domy

U bytových domů budou zavedeny dosud chybějící oblasti podpory B, tedy výstavba v pasivním standardu a také změny budov s úpravou do pasivního standardu. Oblast podpory B se na rozdíl od ostatních oblastí podpor bude týkat domů v celé České republice. Zateplení a výměna či instalace zdrojů energie bytových domů z programu Nová zelená úsporám (oblasti A a C) jsou podporovány jen v Praze. Ostatní bytovky jsou podporovány z programu IROP.

Pro podporu bytových domů v oblasti B je připraveno 100 mil. korun a žádosti bude možné podávat od 9. ledna 2017. Výše podpory bude maximálně 30 % ze způsobilých výdajů a zároveň max. 15 % z celkových výdajů na stavbu. Poskytována bude fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy.

Kromě samotné výstavby bude podporováno i zpracování odborného posudku, dozor a měření těsnosti obálky budovy. Posudek, dozor a měření těsnosti bude podporováno max. částkou 70 tis. korun. Podporovány budou realizace ne starší než 24 měsíců před evidencí žádosti a ne starší než 1. 1. 2015.

Zelené střechy

Podporovány budou extenzivní a polointenzivní střechy, intenzivní pouze za předpokladu zálivky z jiného zdroje, než je veřejný vodovod. Vyplácet se bude fixní dotace 500 korun/m2 půdorysné plochy zelené střechy. Poskytnutí podpory má mimo jiné podmínky použití min. 5 rostlinných druhů a následné péče vedoucí k dobré kondici vegetace.

Dotace na zelené střechy budou poskytovány jak u bytových, tak u rodinných domů, s tím, že o dotaci na výstavbu zelené střechy bude možné žádat pouze současně s žádostí v oblasti B - výstavba s velmi nízkou energetickou náročností.

skyscraper-1697170 640

Foto zdroj:pixabay.com

Využití tepla z odpadní vody

Zde je také nutné žádat pouze současně s žádostí v oblasti B u rodinných i bytových domů. Podporovány budou centrální i decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody. Fixní dotace bude ve výši 5000 korun na připojenou bytovou jednotku. Podmínka přidělení dotace je dosažená úspora energie na přípravu teplé vody v řešených bytových jednotkách minimálně 20 %.

Fotovoltaika

V oblasti podpory C budou upraveny podmínky pro poskytování dotace na fotovoltaické systémy. Změna lépe umožní návrh fotovoltaických systému s fotovoltaickou střešní krytinou a fasádními systémy. Konkrétně bude odstraněna překážka v požadavku na poměrně vysokou účinnost, kterou tyto systémy dosahovaly jen s obtížemi vzhledem ke své jiné konstrukci.

Budovy veřejného sektoru

Podpora bude poskytovány formou posílení vlastních zdrojů u žádostí schválených v rámci Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 5 Specifického cíle 5.1 ve výši 45 % ze způsobilých výdajů pro ústřední instituce dle článku 5 EED a rovněž pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a věděckovýzkumné instituce mimo článku 5 EED do výše 1,26 mld. korun. Zmíněný specifický cíl 5.1 se týká snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

tzb  • Sdílet: