slideshow-page

KURZY EDUKACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

KURZY EDUKACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

 

opvk-logo

 

V roce 2017 připravuje Národní stavební centrum opět vzdělávací kurzy určené pro široké spektrum posluchačů, především pak pro ty, kteří jsou profesně zaměřeni na oblast stavebnictví a zajímají se o šetrné stavby.
Témata jsou přehledně strukturována tak, že účastníci postupně získávají praktické informace týkající se nového způsobu navrhování budov, využívání moderních a efektivních technologií šetrných k životnímu prostředí, využívání obnovitelných materiálů a získají celkový přehled o problematice udržitelného rozvoje ve stavebnictví.

Popis vzdělávacího programu
Vzdělávací program vznikl jako grantový projekt za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Jihomoravského kraje. Vzdělávací program nabízí jedinečnou příležitost zúčastnit se komplexně řešeného programu pro navrhování, realizaci a provozování budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Zkušení lektoři z praxe představí témata formou přednášek a odborných studijních textů. Součástí programu jsou také příklady staveb, diskuze a workshopy s odborníky.

 

Program je určen pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, stavební dozor, projektové manažery a další zájemce.
Témata jsou zaměřena na výstavbu nových budov splňující principy trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Součástí kurzů jsou studijní materiály, které lze také pořídit samostatně na našem e-shopu: http://www.stavebniliteratura.com/obory/trvale-udrzitelna-vystavba

 

PROGRAM A: Navrhování a příprava staveb dle principů trvale udržitelné výstavby

- 8 dnů školení + 1 den exkurze (57 výukových hodin + 4 hodiny exkurze), sborník 20 skript

- cílová skupina: architekti, projektanti, management stavebních firem

 

11.5.2017 - A1: Filozofie a architektura navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se věnuje principům trvale udržitelné výstavby, jako jsou geopolitické, sociální, kulturní a ekonomické souvislosti, legislativa a navrhování dle principů trvale udržitelné výstavby. Dále se zaměřuje na udržitelnost vystavěného prostoru, urbanistickou strukturu a kvalitu prostředí, sociální aspekty, spotřebu energie, ekonomiku a politiku, a také ekosystém. Dále zde zazní vysvětlení pojmů minimalizace dodatkové energie pro funkci přeměněného systému, minimalizace energetických ztrát v systému, brownfields, certifikační systémy míry udržitelnosti budovy, morální udržitelnost budovy, recyklovatelnost použitých materiálů a odpady a další.
Účastníci tohoto školení se dále naučí základní urbanistické principy, tedy umístění a orientace na pozemku, principy řešení dispozice, návrh a konstrukční řešení spodní stavby a obvodového pláště, vyloučení, příp. omezení tepelných mostů, energetické a vodní hospodářství a také odlišnosti náležitostí a koordinace projektové dokumentace oproti standardní výstavbě

 

12.5.2017 - A2: Zkušenosti z praxe při navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se věnuje správnému návrhu koncepce budovy, volbě materiálů a technologií dle principů trvale udržitelné budovy. Dále je zaměřen na konkrétní příklady důsledků nesprávného návrhu budovy a volby materiálů, na chyby při realizaci a kontrole provádění stavby zděných staveb i dřevostaveb. Na závěr semináře se přednášející architekti budou věnovat konkrétním příkladům staveb ze své praxe a předvedou své zkušenosti s navrhováním.

 

18.5.2017 - A3: Materiály typické pro stavbu budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se věnuje environmentálnímu hodnocení materiálů a výrobků, jejich výrobou a vývojem, dále konstrukčním systémům zdicích materiálů, tepelně izolačním materiálům, jejich druhům a vlastnostem. Dále se seminář zaměří na přehled přírodních materiálů a jejich fyzikálních vlastností, jejich použití ve skladbách konstrukcí a řešení detailů. Účastníci semináře se informují o přírodních a ekologických principech provozu, jako permakultura nebo Feng-Shui, jak správně hospodařit s vodou, energií, vzduchem a budou jim předvedeny příklady přírodní ekologické architektury. Dále se bude věnovat způsobům zakládání stavby a navrhováním svislých konstrukcí.

 

19.5.2017 - A4: Navrhování vnější obálky budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se věnuje detailům u základů a styků konstrukcí, detailům zabudování oken a dveří a detailům u střechy. Dále se zaměří na obecné zásady, vliv výběru výplní otvorů na celkovou energetickou bilanci domu, druhy a vlastnosti výrobků výplní otvorů a stínicí techniky. Dalším tématem bude vzduchotěsnost obálky budovy, zásady návrhu vzduchotěsnících opatření, měření, materiály a výrobky určené k zajištění vzduchotěsnosti a řešení stavebních detailů s ohledem na vzduchotěsnost. Na závěr semináře bude představen návrhový software PHPP na návrh a ověřování energetické bilance pasivních a nízkoenergetických domů, budou popsány oblasti použití programu a řešena optimalizace návrhu. Práce s programem bude vysvětlena na příkladu s řešením.

 

25.5.2017 - A5: Energetická náročnost budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se věnuje tepelným vlastnostem konstrukcí budov, jako je šíření tepla konstrukcí a obálkou budovy, šíření vlhkosti konstrukcí a tepelná stabilita místností. Dále je věnována pozornost jednotlivým vlastnostem stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí a budov, zejména charakteristickým a návrhovým vlastnostem materiálů vnitřních a vnějších konstrukcí. Dále se zaměří na tepelnou ochranu budov (stavební tepelnou techniku), energetická náročnost budov, energetické audity a jiná energetická hodnocení a také na postupy při navrhování, např. dimenzování tloušťky tepelné izolace, závazné hodnocení při ověřování návrhu apod. Další část uvede účastníky do problematiky požadavků na stavební materiály, výrobky, konstrukce a budovy a dokladování energetických hodnocení a plnění energetických požadavků jako certifikace a prohlášení o shodě materiálů a výrobků, průkazy energetické náročnosti budov a jejich grafické vyjádření, energetické audity a energetické posudky apod.

 

26.5.2017 - A6: Navrhování vnitřního prostředí budov, systémů využití obnovitelných zdrojů energií

Seminář se věnuje větrání a mikroklimatu pobytových místností staveb, systémům pro větrání a klimatizaci budov, recyklaci tepla z odpadního vzduchu, dále popisuje úpravy, dopravu a distribuci vzduchu. Dále se věnuje tepelné bilanci úsporných budov - meteorologické základy, tepelné ztráty, tepelná zátěž, popisuje zdroje tepla - udržitelnost ve vytápění, paliva a energetické zdroje, nízkoteplotní systémy vytápění a ochlazování budov. Dále se věnuje navrhování systémů s využitím obnovitelných zdrojů energie pro budovy dle principů trvale udržitelné výstavby - fotovoltaické a solární systémy, tepelná čerpadla a geotermální energie, kogenerace, využití biomasy a možnosti akumulace energií. V posledním bloku budou uvedeny základní charakteristiky automatizace budov a inteligentních systémů řízení budov, měření a regulace a základy facility managementu.

 

1.6.2017 - A7: Legislativa, ekonomika ve stavebnictví pro navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se věnuje dokumentaci stavebního řízení – ohlašování staveb a stavební řízení, dále popisuje novou evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II) a smluvní vztahy ve výstavbě. V další části semináře je věnovaná pozornost finanční analýze a ekonomice investic do pasivních domů, trvale udržitelnému rozvoji nemovitostí, dále se zaměřuje na finanční zdroje vhodné pro projekty energeticky úsporných opatření budov, ukazatele ekonomické efektivnosti investic vhodné pro hodnocení energeticky úsporných budov, ekonomiku provozování budov jako např. náklady a výnosy v rámci životního cyklu budovy.

 

2.6.2017 - A8: Hospodaření s vodou pro budovy, kontrola kvality provádění a vedení staveb dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se v první části věnuje legislativním a technickým požadavkům a předpisům, zdravotně technickým instalacím, odváděním a čištěním odpadních vod a hospodařením s dešťovými vodami. Dále se bude věnovat úvodu a terminologii kvality stavebního díla, hierarchii kontrol v celém životním cyklu stavebního díla - kontrolní a zkušební plán, procesu ověření kvality projektu v předvýrobní části, kontrole kvality ve vazbě na realizaci - ovlivnění životnosti konstrukčními detaily, environmentální plán pro šetrné stavění. V poslední části popisuje legislativní požadavky a předpisy environmentálního hodnocení, základní kritéria hodnocení, posuzování životního cyklu budov (LCA), environmentální databázi pro hodnocení, příklady environmentálních hodnocení, certifikaci budov dle principů udržitelné výstavby, zahraniční certifikační schémata a národní certifikační metodiku SBToolCZ.

 

7.6.2017 - E: Exkurze pro účastníky vzdělávacích programů

 

PROGRAM B: Realizace staveb dle principů trvale udržitelné výstavby
- 4 dny školení + 1 den exkurze (26 výukových hodin + 4 hodiny exkurze), sborník 10 skript

- cílová skupina: stavbyvedoucí, stavební dozor, stavební mistr, realizační firmy, projektanti

 

8.6.2017 - B1: Návrh a provádění spodní a vrchní stavby dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář je zaměřen na problematiku konstrukčního řešení staveb dle principů trvale udržitelné výstavby. V první části bude řešena urbanistická koncepce, principy řešení dispozice domu. U návrhu a konstrukčního řešení spodní stavby bude vysvětleno zakládání staveb s ohledem na principy trvale udržitelné výstavby. V úvodu budou vysvětleny možnosti zakládání staveb a druhy základových konstrukcí. Dále se semináře zaměří na návrh a konstrukční řešení obvodového pláště, konstrukce střechy, velikost, poloha a optimalizace oken. Také bude vysvětlena relativní vzduchotěsnost obálky budovy (blower – door test), principy eliminace tepelných mostů a tepelných vazeb (konstrukční detaily). Závěr dopolední části se bude věnovat koncepci energetického a vodního hospodářství a zejména bude kladen důraz na odlišnosti náležitostí a koordinace stavby oproti „běžné“ výstavbě. Část věnovaná vrchní stavbě je rozdělena do dvou celků – oblasti dřevostaveb a oblasti zděných konstrukcí. Z oblasti dřevostaveb budou vysvětleny postupně materiály využívané pro obvodový plášť, a to nosná konstrukce, tepelněizolační vrstva, vzduchotěsná vrstva, vnitřní a vnější povrchy. Opomenuty nezůstanou způsoby provádění dřevostaveb a zásady návrhu a provádění těchto konstrukcí. Druhá část zaměřená na zděné stavby poskytne komplexní přehled o v současné době nejpoužívanějších zdících systémech a jejich specifikách.

 

9.6.2017 - B2: Obálka budovy - výplně otvorů, střechy,  izolace dle principů trvale udržitelné výstavby

V první části věnované výplním otvorů se účastníci seznámí se základní principy správného osazení výplní otvorů – normativní předpisy, princip tří zón a zásady osazování vnitřních otvorových výplní. Navazují charakteristiky materiálů používaných při osazování – tepelné izolace, těsnící systémy a materiály, způsoby kotvení a kotvící prvky. Dalšími tématy budou metody zkoušení otvorových výplní, diagnostika po zabudování a poučné téma věnující se chybám a rizikům montáže. V části věnované izolacím budou seminaristé seznámeni se specifiky tepelných izolací jednotlivých konstrukcí budovy (obvodové stěny, výplně otvorů, stropy a podlahy, střechy a další). Budou popsány tepelněizolační materiály vhodné pro dané typy konstrukcí včetně jejich specifik a výhod či nevýhod pro různé typy užití. Důraz bude kladen na provádění tepelné izolace pro docílení maximálně kompaktní a spojité tepelněizolační obálky konstrukce za účelem snížení energetické náročnosti budovy a maximalizaci vnitřního komfortu bydlení. Část věnovaná střechám je rozdělena do tří podoblastí – provádění šikmých střech, plochých střech a provádění zelených střech. V každé části bude informováno o základních vrstvách materiálů v daných konstrukcích, vhodných skladbách, způsobech provádění pro zajištění správné funkce a dále o specifických tématech spojených s danými střešními konstrukcemi.

 

15.6.2017 - B3: Zařízení pro vnitřní klima a inteligentní elektroinstalace dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se z praktického pohledu zaměřuje na oblast vzduchotechniky a elektrických instalací. Seminaristé budou seznámeni se zákonnými předpisy a se zásadami provádění a montáže systémů vytápění, chlazení a vzduchotechniky. Praktický pohled na věc bude pokračovat částí zkoušení těchto systémů a jejich uvádění do provozu. Na tuto část bude následně navázáno diagnostikou a popisem závad včetně předvedení názorných příkladů a uvedení způsobů jejich odstraňování. Oddíl věnovaný elektroinstalacím uvede účastníky do problematiky klasické a inteligentní koncepce elektroinstalací. Inteligentní koncepci bude věnována zvýšená pozornost vzhledem k její vzrůstající popularitě. Pro obě koncepce bude probrána oblast bezpečnosti (technické normy, inspekce, revizní činnost) a samotného provádění (zásady navrhování, požadavky a další).

 

16.6.2017 - B4: Systémy obnovitelných zdrojů energie a systémy pro hospodaření s vodou  dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář je v části věnované obnovitelným zdrojům energie rozdělen do několika úseků. V části věnované solárním systémům jsou představeny různé způsoby aktivního i pasivního využití sluneční energie včetně fotovoltaiky. Další oblast je věnována využití tepelných čerpadel. Důraz bude kladen na vysvětlení provozních režimů čerpadel, jejich efektivnost, zásady při instalaci a příklady otopných soustav s využitím tepelných čerpadel. Další, v současnosti v ČR sporadicky využívaný způsob ekologické produkce elektřiny je využití energie větru. Účastníci budou seznámeni se specifiky malých větrných elektráren, bezpečností provozu atd. Opomenuto nezůstane ani využití biomasy a bioplynu pro výrobu energie. V části hospodaření budou účastníkům představeny zásady provádění vnitřních vodovodů a kanalizací, zejména z praktického hlediska. Zvláštní pozornost je věnována tématu provádění objektů na čištění a odvádění odpadních vod včetně hojně využívaných čistíren odpadních vod. Součástí udržitelné výstavby je také hospodárné nakládání s vodou. Toto téma je spojeno s realizací objektů pro hospodaření se srážkovými vodami, které je pokryto v druhé části. Účastníci zde získají praktické informace o všech fázích výstavby.

 

7.6.2017 - E: Exkurze pro účastníky vzdělávacích programů

 

PROGRAM C: Dozor a  kontrola kvality staveb dle principů trvale udržitelné výstavby
- 2 dny školení + 1 den exkurze (16 výukových hodin + 4 hodiny exkurze), sborník 8 skript

cílová skupina: stavební dozor, management stavebních firem, investoři

 

22.6.2017 - C1: Energetická náročnost budovy, dozor a kontrola kvality  dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se věnuje dokumentaci energetické náročnosti budov, dozoru a kontrole kvality dle principů trvale udržitelné výstavby - kontrolní činnosti před zahájením realizace stavby, preventivní kontrolní a dozorové činnosti, operativní kontrolní dozorové činnosti v průběhu stavby a předání stavby do užívání. V této úvodní části budou seminaristé seznámení s průběhem výstavby, zejména s technickým a autorským dozorem, přejímkou projektové dokumentace, výběrem zhotovitele a smlouvou o dílo, přípravou staveniště, změnami v průběhu výstavby. Druhý oddíl uvede účastníky do problematiky nástrojů pro odhalování chyb během výstavby hrubé stavby, zkoušek a měření před předáním stavebního díla, kontroly likvidace a recyklace. Podrobněji bude rozebrána vzduchotěsnost obálky budovy, fyzikální podstata termografie, vady a poruchy na kontaktních zateplovacích systémech, ovlivnění životnosti konstrukčními detaily a dlouhodobé měření a sledování objektu.

 

23.6.2017 - C2: Právní předpisy, hodnocení míry udržitelnosti a ekonomické efektivnosti investic dle principů trvale udržitelné výstavby

Seminář se věnuje právním předpisům, hodnocení míry udržitelnosti a ekonomické efektivnosti investic dle principů trvale udržitelné výstavby. Podrobně bude rozebráno hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, významu a smyslu certifikace budov, používání systémů certifikace a jejich hodnocení. V první části budou seminaristé obeznámeni s legislativními požadavky a předpisy, základními kritérii hodnocení, posuzováním životního cyklu budov (LCA) a příklady jeho užití. Další část pojednává o problematice legislativy ve stavebnictví pro hodnocení budov dle principů trvale udržitelné výstavby, nové evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II) a o smluvních vztazích ve výstavbě. Dále se program semináře zaměří na hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, význam a smysl certifikace budov a na používané systémy certifikace a jejich hodnocení. Opomenuta nezůstane ani oblast rozpočtování, finanční analýzy a ekonomiky investic do pasivních domů a ekonomiky provozování budov.

 

7.6.2017 - E: Exkurze pro účastníky vzdělávacích programů

 

Pro bližší informace a přihlášky nás kontaktujte na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Hrdlička
+420 605 247 775
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.