slideshow-page

EDUR I

EDUR I

 logo edur

 

Vytvoření a realizace vzdělávacího program EdUR – Edukace udržitelného rozvoje
Doba realizace projektu: 1. 3. 2011 – 31. 7. 2013

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji
Číslo výzvy: 02
Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj
Název projektu: EdUR – Edukace udržitelného rozvoje
Registrační číslo:    CZ.1.07/3.2.04/02.0024  
Zpracovatel:    Národní stavební centrum, s.r.o.                                

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích programů pro další vzdělávání odborných pracovníků ve stavebnictví z řad projektantů, architektů a pracovníků realizačních nebo dodavatelských firem Jihomoravského kraje v oblasti udržitelné výstavby tak, aby si účastníci těchto programů zvýšili svoji kvalifikaci a vylepšili si tak svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Tento projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny, a to skupinu lektorů, kteří se poté stanou tvůrci vzdělávacích programů, a skupinu odborníků ve stavebnictví. Primárním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci odborných pracovníků v oblasti trvale udržitelné výstavby v souladu s aktuálními potřebami na stavebním trhu a vylepšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Základním prostředkem k dosažení tohoto cíle je vytvoření nových vzdělávacích programů. Součástí projektu bude startovací program pro lektory (workshopy s experty, studijní cesty apod.), vzdělávací programy pro oblasti navrhování, přípravy, realizace, kontroly a provozu staveb s ohledem na kritéria trvale udržitelného rozvoje. K těmto programům budou vytvořeny manuály, studijní texty, přednášky, odborné exkurze na vybrané stavby a edukativní expozice 3D exponátů nejmodernějších technologií v dané oblasti sloužící k názorné výuce cílových skupin, uspořádané do tématických modulů.

Cílová skupina

Cílové skupiny, které do tohoto projektu vstupují, jsou dvě. Lektoři dalšího vzdělávání a účastníci dalšího vzdělávání. První skupinu představují lektoři v oboru stavebnictví specializovaní na jednotlivé segmenty problematiky udržitelné výstavby. Ti mají potřebu se dále odborně vzdělávat v této oblasti, získávat přehled o nejnovějších evropských a světových trendech, technologiích, materiálech a výrobcích. V rámci projektu se po ukončení
klíčové aktivity č. 1 a 2 (viz dále) stanou tvůrci vzdělávacích programů. Druhou skupinu představují odborníci v oblasti stavebnictví, projektanti, architekti, energetičtí auditoři,
autorizovaní inspektoři, technický dozor, koordinátoři bezpečnosti, soudní znalci a odhadci, stavební investoři, zástupci státní správy, realizátoři staveb, stavbyvedoucí, stavební mistři a vybraní stavební dělníci. Tito odborníci mají potřebu se dále vzdělávat ve svých oborech, získávat informace o nejnovějších technologiích a materiálech, zajímají se o aktuální situaci na stavebním trhu, zejména v oblasti trvale udržitelné výstavby. Obě cílové skupiny splňují kritérium dopadu na území Jihomoravského kraje. Do projektu je plánováno zapojit 20 lektorů dalšího vzdělávání a 28 účastníků dalšího vzdělávání, kteří budou prioritně vybráni z Jihomoravského kraje.
V rámci realizace projektu bude provedeno pilotní ověření celého vzdělávacího programu na vybraných příslušnících cílových skupin a jejich vzorové proškolení. Motivací do zapojení a úspěšného dokončení do tohoto programu jim bude jako prvním účastníkům kurzů zvýšení odborné kvalifikace v oblasti trvale udržitelné výstavby a získání studijních materiálů zdarma. Vybraní příslušníci cílové skupiny absolvují sérii přednášek, demonstrativní ukázky na edukativních exponátech a odborné exkurze s praktickými ukázkami přímo na vybraných stavbách. Ke studiu jim budou přiděleny studijní texty, sborník přednášek v tištěné podobě i na CD a jiné materiály. Závěrem tohoto programu absolvují ukončovací test, který prokáže dosažené znalosti získané během vzdělávacího programu. Účastníkům pilotního ověření bude předáno Potvrzení o absolvování pilotního kurzu.

Plánované aktivity

Projekt je koncipován způsobem, který zajistí jeho pokračování i po ukončení financování z fondu EU. Výstupy projektu budou v budoucnu jednoznačně udržitelné. Během realizace projektu budou vytvořeny vzdělávací programy, programy odborných exkurzí, studijní texty jako opory pro tyto vzdělávací programy a edukativní expozice 3D exponátů. Po ukončení projektu je plánováno vzdělávací programy dále provozovat na komerční bázi pro cílovou skupinu odborníků ve stavebnictví.
Mezi klíčové aktivity, které budou využívány i po ukončení projektu a budou shodné s plánovanými aktivitami, patří pouze realizace pilotního ověření všech tří vzdělávacích programů. Z ostatních klíčových aktivit využijeme pouze výstupy, zejména zpracované manuály pro vzdělávací programy, obsahující podrobné harmonogramy činností, programy exkurzí a další organizační činnosti potřebné k bezproblémovému průběhu celého kurzu. Nadále zachováme spolupráci s lektory dalšího vzdělávání, popřípadě zaškolíme lektory nové. Výnosy ze vzdělávacích kurzů využijeme k financování pravidelné aktualizace vzdělávacích programů a studijních textů dle aktuální situace ve stavebnictví. Část získaných peněžních prostředků využijeme pro pravidelnou údržbu edukativní expozice 3D exponátů a pro obnovení programu exkurzí, jelikož se v budoucnu budou stavět stále nové a modernější komplexy budov.

Podpora udržitelného rozvoje

Tento projekt je primárně zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Obsah projektu splňuje jeho hlavní cíle, zejména dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí a zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Dále splňuje nejdůležitější principy trvale udržitelného rozvoje jako zvýšení využívání obnovitelných zdrojů, omezení využívání neobnovitelných zdrojů, investování do technologií zmírňující znečišťování životního prostředí, snížení plýtvání a zvýšení efektivity jak u výrobků, energie, tak u výrobních postupů. Koncept trvale udržitelných budov je založen na zataplení a neprůvzdušnosti obvodového pláště, instalací nízkoteplotního systému a využívání obnovitelných zdrojů energií z okolního prostředí (solární, geotermální, větrná, vodní). Tímto konceptem je zajištěna minimální potřebná energie při provozu budovy, ale i při výrobě a likvidaci stavebních materiálů. Proto se upřednostňují přírodní materiály, ale i celé technologie (např. zadržování dešťové vody pro technické potřeby domu, kořenové čistírny odpadních vod, zelená střecha domu, atd.). Legislativní změny, kdy se pasivní dům stane povinným standardem při výstavbě, přinesou EU kromě výrazného snížení energetické spotřeby fosilních paliv, zvýšení energetické autonomie a snížení emisí CO2.

  • Sdílet:

Kontaktní osoba:

Ing.Eva Vrbová
541 152 868,
+420 606 078 819
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.