Menu

Vzdělávání

Odborné exkurze

Jsme si vědomi toho, jak důležité je vzdělávat se v průběhu celého života. A co víc, jak důležité je nabyté zkušenosti předat mladším generacím.

16. listopadu jsme propůjčili náš areál ke studijním účelům. Studenti z Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně si na vzorových domech nacvičovali prohlídku nemovité věci, která se běžně vykonává při ocenění stavby. V tomto případě šlo především o prohlídku stavby, sepsání protokolu o prohlídce či zaměření stavby. „Pro studenty je to skvělá možnost vyzkoušet si reálné úkony z oceňovací praxe“ říká Tomáš Hrdlička, který studenty při prohlídkách vedl.

Rozhodně se ale nejedná o ojedinělou spolupráci Národního stavebního centra se vzdělávacím sektorem. V polovině října jsme již po několikáté připravili pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity exkurzi do Centra vzorových domů. Vyjma prohlídky jednotlivých vzorových domů byla pro studenty připravena také přednáška o vztahu dřevostaveb k principům udržitelné výstavby.

Velké díky patří všem vystavovatelům Národního stavebního centra, kteří umožnili studentům nahlédnout do jednotlivých vzorových domů. Jsou to společnosti Atrium, Haas Fertigbau a RD Rýmařov.

Již nyní plánujeme další spolupráci s vysokými a středními školami na nadcházející rok. Rádi otevřeme náš areál i vašim studentům, neváhejte nás kontaktovat.

Vzdělávací projekty

Vytvoření a realizace vzdělávacího programu EdUR – Edukace udržitelného rozvoje
Doba realizace projektu: 1. 3. 2011 – 31. 7. 2013

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji
Číslo výzvy: 02
Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj
Název projektu: EdUR – Edukace udržitelného rozvoje
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/02.0024
Zpracovatel: Národní stavební centrum, s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacích programů pro další vzdělávání odborných pracovníků ve stavebnictví z řad projektantů, architektů a pracovníků realizačních nebo dodavatelských firem Jihomoravského kraje v oblasti udržitelné výstavby tak, aby si účastníci těchto programů zvýšili svoji kvalifikaci a vylepšili si tak svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Tento projekt byl zaměřen na dvě cílové skupiny, a to skupinu lektorů, kteří se poté stali tvůrci vzdělávacích programů, a skupinu odborníků ve stavebnictví. Primárním cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci odborných pracovníků v oblasti trvale udržitelné výstavby v souladu s aktuálními potřebami na stavebním trhu a vylepšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Základním prostředkem k dosažení tohoto cíle bylo vytvoření nových vzdělávacích programů. Součástí projektu byl startovací program pro lektory (workshopy s experty, studijní cesty apod.), vzdělávací programy pro oblasti navrhování, přípravy, realizace, kontroly a provozu staveb s ohledem na kritéria trvale udržitelného rozvoje. K těmto programům byly vytvořeny manuály, studijní texty, přednášky, odborné exkurze na vybrané stavby a edukativní expozice 3D exponátů nejmodernějších technologií v dané oblasti sloužící k názorné výuce cílových skupin, uspořádané do tématických modulů.

Výstupy projektu

Studijní texty ke stažení:

A1 – Filozofie navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby
A2 – Architektonické a konstrukční zásady a návrhy budov dle principu trvale udržitelné výstavby
A3 – Příklady využití výpočetní techniky při navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby

A4 – Materiály typické pro stavbu budov dle principů trvale udržitelné výstavby
A5 – Navrhování vnější obálky budov dle principů trvale udržitelné výstavby – návrh obvodových konstrukcí
A6 – Použití přírodních materiálů a principů (udržitelnost)

A7 – Navrhování výplní otvorů budov dle principů trvale udržitelné výstavby
A8 – Energetická náročnost budov dle principů trvale udržitelné výstavby
A9 – Stavební fyzika budov dle principů trvale udržitelné výstavby

A10 – Navrhování vnitřního prostředí budov dle principů trvale udržitelné výstavby – větrání, klimatizace
A11 – Navrhování vnitřního prostředí budov dle principů trvale udržitelné výstavby – vytápění, chlazení
A12 – Navrhování systémů s využitím obnovitelných zdrojů energie pro budovy dle principů trvale udržitelné výstavby

A13 – Navrhování systémů hospodaření s vodou pro budovy dle principů trvale udržitelné výstavby
A14 – Navrhování inteligentních budov a jejich automatizace dle principů trvale udržitelné výstavby
A15 – Navrhování požární bezpečnosti budov dle principů trvale udržitelné výstavby

A16 – Úvod do problematiky legislativy ve stavebnictví pro navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby
A17 – Úvod do problematiky kontroly kvality provádění a vedení staveb dle principů trvale udržitelné výstavby
A18 – Úvod do problematiky ekonomiky navrhování a provozu budov dle principů trvale udržitelné výstavby

A19 – Úvod do problematiky: environmentální hodnocení a certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby
A20 – Zkušenosti z praxe při navrhování budov dle principů trvale udržitelné výstavby
A21 – Nové možnosti řešení tepelněizolační účinnosti budov při hledání cest k trvale udržitelné výstavbě